தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பம்
Released: July 24, 2020
Length: 0 minutes
Certificate: Finish lessons
Table of Contents
Syllabus/Teacher's guide
Exam Papers
Chapter 01 | தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்
Chapter 03 | கணனியில் தரவுகள் எடுத்துக் காட்டப்படும் முறைகள்
Chapter-7 | இலத்திரனியல் மின்விரிதாள் மென்பொருள்
Chapter-5| பணிசெயல்முறைமை
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account