கணிதம்
Released: July 17, 2020
Length: 0 minutes
Certificate: Finish lessons
Table of Contents
Syllabus/Teacher's guide
Exam Papers
Chapter 01 | மெய்யெண்கள்
Chapter 02 | சுட்டிகளும் மடக்கைகளும்
Chapter 04 | திண்மங்களின் மேற்பரப்பின் பரப்பளவு
Chapter 05 | திண்மங்களின் கனவளவு
Chapter 06 | ஈருறுப்புக் கோவைகள்
Chapter 07 | அட்சரக்கணித பின்னங்கள்
Chapter 08 | சமாந்தரக் கோடுகளுக்கிடையே உள்ள தள உருவங்களின் பரப்பளவு
Chapter 09 | சதவீதம்
Chapter 10 | பங்குச்சந்தை
Chapter 11 | நடுப்புள்ளித் தேற்றம்
Chapter 12 | வரைபுகள்
Chapter 13 | சமன்பாடுகள்
Chapter 14 | இயல்பொத்த முக்கோணிகள்
Chapter 15 | தரவுகளை வகைக்குறித்தல்
Chapter 16 | பெருக்கல் விருத்தி
Chapter 17 | பைதகரஸின் தேற்றம்
Chapter 18 | திரிகோண கணிதம்
Chapter 19 | தாயங்கள்
Chapter 20 | சமனிலிகள்
Chapter 21 | வட்ட நாற்பக்கல்
Chapter 22 | தொடலிகள்
Chapter 23 | அமைப்புக்கள்
Chapter 24 | தொடைகள்
Chapter 25 | நிகழ்தகவு
முதலாம் தவணை
இரண்டாம் தவணை
மூன்றாம் தவணை
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account