விஞ்ஞானம்
Released: July 12, 2020
Length: 0 minutes
Certificate: Finish lessons
Table of Contents
Syllabus/Teacher's guide
Exam Papers
Chapter 01 | தாவர இழையங்களும் விலங்கு இழையங்களும்
Chapter 02 | ஒளித்தொகுப்பு
Chapter 03 | கலவை
Chapter 04| அலைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்
Chapter 05 | கேத்திரக்கணித ஒளியியல்
Chapter 06 | மனித உடற் செயன்முறைகள்
Chapter 07 | அமிலம் , மூலம் ,உப்பு
Chapter 08 | வெப்ப இரசாயனம்
Chapter 09 | வெப்பம்
Chapter 10|மின்னுபகரணங்களின் வலுவும் சக்தியும்
Chapter 11 | இலத்திரனியல்
Chapter 12 | மின்னிரசாயனம்
Chapter 13 | மின் காந்தவியலும் தூண்டலும்
Chapter 14 |ஐதரோக்காபன்களும் அவற்றின் பெறுமதிகளும்
Chapter 15 | உயிர்க்கோளம்
எதிர்ப்பார்ப்பு வினாக்கள்-அமைப்புக் கட்டுரை
இரண்டாம் அத்தியாயம்
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account