பத்தாம் தர உள்ளடக்கத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.

இந்த Early Access version அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் இல்லை. YouTube இருந்து சில வீடியோக்களையும்  ,சில வினாப்பத்திரங்களையும் மாத்திரமே சேர்த்துள்ளோம் என்பதை தயவுசெய்து கருத்திற் கொள்ளவும்.

கணிதம்

கணிதம்

Click here to download:

Sri Lankan National Curriculum - Teacher Guide

3 lessons 0 minutes Beginner
8 lessons 0 minutes Beginner
1 lesson 0 minutes Beginner
3 lessons 0 minutes Beginner
2 lessons 0 minutes Beginner
8 lessons 0 minutes Beginner
English Language

English Language

Click here to download:

Sri Lankan National Curriculum - Teacher Guide

1 lesson 0 minutes Beginner
சங்கீதம்

சங்கீதம்

Sri Lankan National Curriculum - Teacher Guide

Sorry not available yet .

2 lessons 0 minutes Beginner
சைவநெறி

சைவநெறி

Sri Lankan National Curriculum - Teacher GuideSorry not available yet .

6 lessons 0 minutes Beginner
1 lesson 0 minutes Beginner
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account