பதினோராம் தர உள்ளடக்கத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்.

இந்த Early Access version அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் இல்லை. YouTube இருந்து சில வீடியோக்களையும்  ,சில வினாப்பத்திரங்களையும் மாத்திரமே சேர்த்துள்ளோம் என்பதை தயவுசெய்து கருத்திற் கொள்ளவும்.

29 lessons 0 minutes Beginner
1 lesson 0 minutes Beginner
34 lessons 0 minutes Beginner
12 lessons 0 minutes Beginner
16 lessons 0 minutes Beginner
2 lessons 0 minutes Beginner
சங்கீதம்

சங்கீதம்

Sri Lankan National Curriculum - Teacher Guide

Sorry not available yet .

4 lessons 0 minutes Beginner
8 lessons 0 minutes Beginner
9 lessons 0 minutes Beginner
சித்திரக்கலை

சித்திரக்கலை

Click here to download:

Sri Lankan National Curriculum - Teacher Guide

2 lessons 0 minutes Beginner
5 lessons 0 minutes Beginner
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account